Tarikat-ı Aliyye-i Kadiriyye'nin Enveriyye kolu sahibi Hazret-i Pir-i Sânî es-Seyyid eş-Şeyh Osman Şems Nureddîn-i Üveysî efendimizin kabr-i şerifleri şebekesi boyanmış, hazretin ve civarında bulunan hulefasından Şeyh Şehabüddin Efendi Hazretlerinin, Şeyh Sırrı Ali Efendi Hazretlerinin, Şeyh Bekir Sıdkî Efendi Hazretlerinin kabr-i şeriflerinin bakımı hizmeti edâ edilmeye çalışılmışdır.

 

 

Sıdk ile ziyâret kılan Hazret-i Osman Şems’i

Hemân koklar bir gül-ü rânâ-yı Üveysî

Hastagâna burada tecelli eder Şâfî

Bu ravza-yi Alevî’dir, secdegâh-ı ins-ü peri

İstimdâd iden bu mâkamdan dönmez tehî

Yüz süren kademine, nâil-i gufrandır billâhi

Sanma şu kabirde yatar O zât-ı âli

Cismini ruha katıp, lâmekândadır adresi

Lâkin bâb-ı hâcet budur, nazargâh-ı Pîr-i Kadirî

Her zâirin ismini mukayyed, Cibril’dir bu Şâh’ın kâtibi

Huzûruna aldı, mest-ü hayrân oldu Sırrî

Kelâmın duydu, nazarıyla titrer kalbi

Aman Yâ Bâz-ul Enver! Huzbiyedî Yâ Velî!

Keremkânısın, keriymsin Yâ Vâris-i Ali

Levh-i dilde ism-i şerifin şöyle yazılı nûrâniyyül nûrânî:

HAZRET-İ PÎR-İ SÂNİ, BÂZ-UL ENVER, GAVS-I CELÎ

SULTÂN-ÜL ÂŞIKİYN, KUTB-UR RUH, VÂRİS-İ ALİ

HÂMİL-İ SIRRI ŞÂH-I GEYLÂNÎ

CENÂB-I ES-SEYYİD EŞ-ŞEYH OSMAN ŞEMS

NÛREDDİN-İ KADİRÎ ÜVEYSÎ

Kaddesallahu sırrıhul âli.

2005-Üsküdar