İstanbul Kartal'da Tarikat-ı Aliyye-i Rifâiyye'nin Maârifiyye kolu sahibi Cenâb-ı Pîr-i Sânî es-Seyyid eş-Şeyh Muhammed Fethü'l Maârif hazretlerinin ve âsitanesinde postnişînlik yapmış diger meşayihin sandukalarına orjinal Maârifî tâc-ı şerifleri hazırlanıp arz edilmişdir.

21 Mart, 2015