Tarikat-i Aliyye-i Üveysiyye-i Kâdiriyye-i Enveriyye meşâyih-i kirâmından Şeyh İbrahim Kemâleddîn Edhem Efendi Hazretlerinin kabr-i şerifleri tamir edildi. 
 
17 Temmuz 2015