Bursa’da Emir Sultan haziresinde bulunan Es-Seyyid eş-Şeyh Mehmed Ali Tokuş hazretlerinin türbe-i şerifleri, Kahraman Özkök er-Rifâî el-Kâdirî tarafından yaptırılıp 23-9-2019 Pazartesi günü, Kahraman Özkök’ün riyasetinde vaz olunmuştur.

Şâhidenin iç yüzünde tâlik hat ile:

Karakâdî Dergâhı son postnişîni
Hazret-i Es-Seyyid eş-Şeyh
Muhammed Ali el-Hüseynî
el-Kâdirîyyü’l Eşrefî er-Rifâî
el Üveysî es-Sâdî el-Celvetî
el-Vahdî kaddesenallahu
bi sırrıhu’l Alevî Efendimizin
nazargâh-ı âlileridir
1291- 17 Rebiülâhir 1367

Şâhidenin dış yüzünde tâlik hat ile:

Sadef-i nazenîni burada sırlanmış

Seyyid Muhammed Ali ibni Ali Rıza

meveddet-i Ehlibeyt’e vakf-ı vücûd

etmiş ve Kevser-i Pîr’den

uşşâkı sîrab ederek, kırk iki sene

irşad postunda kaim olmuş

mâcera-i Kerbelâ’yı yâd edip

gözünden kanlı yaşlar akıtarak

aslına kalbolmuşdur, dem ü devrânına Hû.